Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä. Normiputki Oy huomioi toiminnassaan asetuksen seuraavien periaatteiden mukaisesti :

1. Rekisterinpitäjä (henkilötietolaki (523/99) 10 §)

Normiputki Oy
Puutarhatie 26 B 9-10
01300 VANTAA
Y-tunnus 2171950-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jari Enckell
puh. (09) 3417 610
info@normiputki.fi

3.Rekisterin nimi

Sähköisen tilausjärjestelmän käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisterin pitäjän asiakkaille suunnatun internetpohjaisen tilausjärjestelmän käyttäjien tunnistaminen. Palveluun kirjautuessaan asiakkaat antavat itsestään tietoja, joita tarvitaan sen
varmistamiseksi, että he todella kuuluvat palvelun käyttäjäkunnan piiriin. Mikäli henkilötietoja käytettäisiin muihin tarkoituksiin ilmoitettaisiin tästä viipymättä rekisteröidylle. Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Pakollisia tietoja: yhteyshenkilön nimi, postiosoite, GSM-numero ja sähköpostiosoite. Yritysasiakkailla pakollisia tietoja ovat lisäksi yrityksen nimi, postiosoite sekä Y-tunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot antaa palvelun käyttäjä itse omalla suostumuksellaan. HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta.
Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Normiputken haltuun saatettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mukaan lukien Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille,
sovellettavan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin pitäjä pidättää kuitenkin oikeuden käyttää tietoja omassa markkinoinnissaan. Rekisteröidyt voivat milloin tahansa vaatia tietojensa poistamista tai käydä itse poistamassa tietonsa Normiputken järjestelmästä (extranet).